CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR
PREVENCIÓ DE RISCS PROFESSIONALS

 

C O M P E T È N C I A   P R O F E S S I O N A L   I   T I T U L A C I Ó

 

EN ACABAR LA TEVA FORMACIÓ OBTENDRÀS EL TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR EN PREVENCIÓ DE RISC PROFESSIONALS I ESTARÀS PREPARAT PER FORMAR PART D’UN SERVEI DE PREVENCIÓ EMPRESARIAL I EXERCIR FUNCIONS DE VERIFICACIO, CONTROL I ASSESSORAMENT EN QÜESTIO DE RISCS PROFESSIONALS

 

 

D U R A D A

 

DOS CURSOS COMPLETS; EL DARRER TRIMESTRE DEL SEGON CURS DE PRÀCTIQUES EN UNA EMPRESA.

 

 

F O R M A   D ’ A C C É S

 

A C C É S   D I R E C T E

Amb el batxillerat

Amb una titulació equivalent:

FP2 o titulació universitària

A C C É S   A M B   P R O V A

S’han de tenir 20 anys o

18 anys i estar en possessió d’un

títol de Tècnic de la mateixa Família Professional.

 

 

M Ò D U L S   P R O F E S S I O N A L S

 

DENOMINACIÓ

1r CURS

2n CURS

RISCS DERIVATS DE LES CONDICIONS DE SEGURETAT

7 hores

 

RISCS FÍSICS AMBIENTALS

6 hores

 

RISCS QUÍMICS I BIOLÒGICS AMBIENTALS

6 hores

 

PREVENCIÓ DE RISC DERIVATS DE L’ORGANITZACIO I LA CÀRREGA DE FEINA

7 hores

 

SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

4 hores

 

GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ

 

10 hores

EMERGÈNCIES

 

8 hores

RELACIONS EN L’ENTORN DE TREBALL

 

3 hores

ANGLÈS

 

7 hores

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

 

3 hores

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

 

380 hores

 

 

S O R T I D E S   I   C O N T I N U A C I Ó   D ’ E S T U D I S

 

MÓN LABORAL

ESTUDIS SUPERIORS I UNIVERSITARIS

Tornar